Zastanawiasz się nad założeniem działalności gospodarczej. Masz wątpliwości, co do tego w jakiej formie prowadzić taką działalność? W takim razie zapraszamy do zapoznania się z niniejszym artykułem, w którym postaramy się udzielić odpowiedzi na to pytanie.

Spółka jawna i spółka cywilna, jako formy prowadzenia działalności gospodarczej

Wydaje się, że najlepszą formą do prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka cywilna i spółka jawna. Ich założenie jest stosunkowo proste, a wszelkie obowiązki związane z założeniem tych spółek zostały zredukowane do minimum. W dalszej części artykułu dokonamy charakterystyki każdej ze spółek oraz omówimy wady i zalety każdego z tych dwóch rodzajów prowadzenia działalności gospodarczej.

Gazeta

Spółka cywilna – charakterystyka

Spółka cywilna jest jedną z bardziej popularnych form prowadzenia działalności gospodarczej. Drugą jest społka jawna. Spółka cywilna powstaje z momentem podpisania umowy przez wspólników. Nie posiada osobowości prawnej, czyli np. jeżeli składamy pozew do sądu to musimy pozwać wspólników, a nie samą spółkę. Wspólnicy spółki powinni posiadać wpis do CIDG. Spółka nie musi płacić podatku dochodowego, bo płaci go samodzielnie każdy ze wspólników. Księgowość spółki może być prowadzona w formie uproszczonej (księga przychodów lub rozchodu albo ryczałtu), w sytuacji gdy wspólnikami są osoby fizyczne, a obrót roczny spółki nie przekraczaj 2 000 000 euro.

Do zalet spółki cywilnej zaliczamy:
*łatwość rozpoczęcia działalności – wymagane jest jedynie sporządzenie umowy
*duża łatwość w zarządzaniu spółki – każdy wspólnik jest uprawniony do reprezentowania spółki na zewnątrz
*brak kapitału zakładowego.

Do wad spółki cywilnej zaliczamy:
*solidarną odpowiedzialność wspólników – za zobowiązania podjęte przez jednego ze wspólników odpowiedzialność ponoszą wszyscy wspólnicy, całym swoim majątkiem.

Spółka jawna – charakterystyka

Społka jawna powstaje z chwilą zawarcia umowy spółki i wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS. Konieczne jest wniesienie wkładów do spółki, przy czym nie muszą one mieć zawsze charakteru pieniężnego. Wkładem może być np. świadczenie określonych usług na rzecz spółki lub przeniesienie własności rzeczy.

Zalety spółki jawnej:
*brak określenia minimalnych wkładów

łatwość prowadzenia spraw spółki – jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej każdy ze wspólników ma prawo do prowadzenia spraw spółki
*posiada osobowość prawną – czyli spółka może zaciągać kredyty, zwierać umowy i inne zobowiązania.

Wady:
*obowiązek wpisu do KRS, co wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty od wpisu
*odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki całym majątkiem, w sytuacji gdy spółka samodzielnie nie jest w stanie pokryć swoich zobowiązań.